Lubelska Unia Sportu - Aktualności
Lubelska Unia Sportu

Aktualności
  Rozporządzenie Ministra Zdrowia Email
26.03.2019.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.

 

W zakładce Akty normatywne zamieszczone jest ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2019 r., zamieszczone w Dzienniku Ustaw z dnia 28 lutego 2019 r. poz. 395

 
  Wojewódzka Rada Sportu UMWL Email
18.03.2019.

 

Marszałek Województwa Lubelskiego, Jarosław Stawiarski wręczył nominacje do Wojewópdzkiej Rady Sportu III kadencji.

 

W skład WRS weszli: 

Zbigniew Bartnik

prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej

Robert Dołęga

prezes Klubu Olimpijczyka Ziemi Łukowskiej

Konrad Firek

prezes Klubu Sportowego „Agros” Zamość

Krzysztof Iwańczuk

prezes Wojewódzkiego Związku Piłki Siatkowej

Andrzej Kita

prezes Okręgowego Związku Kolarskiego

Iwona Kuśmierowska

Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu UMWL

Marek Lembrych

prezes Lubelskiego Związku Koszykówki

Tadeusz Łoboda

prezes Europejskiej Federacji Taekwon-Do

Paweł Markiewicz

wiceprzewodniczący Rady Sportu Miasta Lublin

Grzegorz Mazurek

prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego

Józef Poterucha

przewodniczący Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe

Maciej Powała-Niedźwiecki

prezes Lubelskiego Okręgowego Związku RugbY

Łukasz Reszka

starosta świdnicki

Andrzej Szwabe

dziennikarz sportowy Polskiej Agencji Prasowe

Jerzy Witaszek

prezes Lubelskiego Związku Piłki Ręcznej

Zbigniew Zbroński

Lubelska Unia Sportu

 

Na Przewodniczącego wybrany został Krzysztof Iwańczuk, zastępcą Przewodniczącego wybrano Roberta Dołęgę a Sekretarzem została Iwona Kuśmierowska.

 

 
  Zintegrowany Program szkolenia młodzieży uzdolnionej Email
03.03.2019.

W zakładce Zintegrowany program szkolenia młodzieży zamieszczone zostały dokumenty do organizacji:

- szkolenia w ramach KW w kategoriach młodzieżowych,

- akcji szkoleniowych (kons./zgrup) dla KW,

- zawodów Współzawodnictwa SSM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików,

- przejazdu na zawody SSM w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, Międzywojewódzkich Mistrzostwa Młodzików i Mistrzostw Polski Młodzików.

 
  Walne Zgromadzenie Delegatów LUS Email
03.02.2019.

W dniu 2 lutego 2019 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Lubelskiej Unii Sportu. W Zgromadzeniu uczestniczyło 30 delegatów na 33 uprawnionych.

Wybrano nowe władze do Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Zarządu weszły osoby i ukonstytuował się następująco:

- Trojan Bogusław - Prezes

- Maciejewski Andrzej - Wiceprezes

- Powała-Niedźwiecki Maciej - Wieceprezes

- Iwaszczuk Magdalena - Wiceprezes

- Lipski Jerzy - członek

- Kawałek Antoni - członek

- Danielczuk Paweł - członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

- Nowakowski Kazimierz - Przewodniczący

- Dunecki Leszek - członek

- Lewtak Tomasz - członek

 
  Nabór do WRS III.Kadencji Email
30.01.2019.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków

Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji

 

Na podstawie Uchwały Nr CXX/2362/2012 z dnia 10 lipca 2012 r. Zarządu Województwa Lubelskiego w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Wojewódzkiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania,

Zarząd Województwa Lubelskiego

ogłasza nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Rady Sportu w Lublinie III. Kadencji

 

            W związku z powyższym, organizacje i instytucje realizujące zadania w zakresie kultury fizycznej na terenie województwa lubelskiego mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do Rady, która zostanie powołana, jako organ opiniodawczy i doradczy organów Województwa Lubelskiego w zakresie kultury fizycznej. W skład Rady wejdzie maksymalnie 20 członków: 17 członków spośród przedstawicieli zgłoszonych przez statutowe organy wojewódzkich związków sportowych, klubów sportowych, działających na terenie województwa lubelskiego, 1 członek zgłoszony przez Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego, 1 przedstawiciel reprezentujący lokalne media, 1 pracownik departamentu właściwego ds. sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
w Lublinie.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady spośród przedstawicieli organizacji i instytucji oraz podmiotów wskazanych w art. 30 ust. 1 ustawy o sporcie i § 3 ust. 1 ww. Uchwały, można dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2019 r. w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4 lub przesłać pocztą na ww. adres.

O zachowaniu terminu decyduje data doręczenia zgłoszenia do siedziby Urzędu Marszałkowskiego.
Zgłoszenie, które wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęte procedurą.

Zgłoszenie odbywa się zgodnie z trybem powołania członków Rady na wzorze określonym w załączniku nr 1.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:

1)    Oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie Województwa Lubelskiego. O działalności na terenie Województwa Lubelskiego decyduje adres siedziby organizacji wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub adres oddziału, lub innego właściwego dokumentu stanowiącego o podstawie działalności, potwierdzającego status prawny i umocowanie osób reprezentujących organizację.

2)    CV kandydata.

3)    Oświadczenie kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2.

4)    Dodatkowo inne rekomendacje dla kandydata pochodzące od innych organizacji oraz podmiotów, w związku z kandydowaniem na członka Rady, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3.

 

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Główny Specjalista Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – p. Grzegorz Łata (tel. 81 44-16-706,
e-mail:
grzegorz.lata@lubelskie.pl  ).

Szczegółowe informacje oraz załączniki są dostępne na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=88&p1=szczegoly&p2=1345892 oraz na stronie LUS w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 
  Spotkanie z Koordynatorami KW na 2019 r. Email
21.01.2019.

Lubelska Unia Sportu w dniu 26 stycznia 2019 r. /sobota/ od godz. 11.00 organizuje spotkanie organizacyjne z koordynatorami KW na 2019 r. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej na terenie  Miasteczka Ruchu MOSiR "Bystrzyca" przy Al. Zygmuntowskich 4.

 

Serdecznie zapraszamy. 

 
  Walne Zgromadzenie Delegatów LUS Email
03.01.2019.
Zarząd Lubelskiej Unii Sportu na posiedzeniu w dniu 05.09.2018 r. podjął Uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Delegatów w dniu 02 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 – termin pierwszy, godzina 10.15 – termin drugi. Miejscem Walnego Zgromadzenia Delegatów Lubelskiej Unii Sportu będzie sala konferencyjna PZMot przy ul. B. Prusa 8 w Lublinie.
 
  Konferencja Metodyczno-Szkoleniowa Email
20.12.2018.

KONFERENCJA

                              METODYCZNO-SZKOLENIOWA                           

trenerów koordynatorów i asystentów kadr wojewódzkich /lubelskie/

Lublin, dnia 22.12.2018 r.

 

Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy przy Lubelskiej Unii Sportu

zaprasza na Konferencję.

Sport dzieci i młodzieży. Metodyka szkolenia zawodników Kadr Wojewódzkich”,

która odbędzie się w sali konferencyjnej Polskiego Związku Motorowego przy ul. B. Prusa 8.

 

Program w głębi informacji.

 

Konferencja zorganizowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

 
  WYKAZ AKCJI SZKOLENIOWYCH Email
28.08.2018.

 W zakładce Szkolenie kadr wojewódzkich zamieszczony został zaktualizowany Harmonogram akcji szkoleniowych za okres wrzesień-grudzień 2018. 

 
  WYKAZ AKCJI SZKOLENIOWYCH Email
27.07.2018.

W zakładce Szkolenie kadr wojewódzkich zamieszczony został zaktualizowany Harmonogram akcji szkoleniowych za okres maj-sierpień 2018. 

 

 
  WYKAZ AKCJI SZKOLENIOWYCH Email
13.07.2018.

W zakładce Szkolenie kadr wojewódzkich zamieszczono zaktualizowany wykaz akcji szkoleniowych w kat. młodzik, junior młodszy, junior i młodzieżowiec (MSiT).

 
  Szkolenie 2018 Email
08.02.2018.

Bieżący rok będzie przełomowym w zakresie realizacji szkolenia w ramach kadr wojewódzkich w kategoriach młodzieżowych. Szkolenie obejmować będzie kategorie: młodzika, juniora młodszego, juniora i młodzieżowca.

 

Ukazała się Decyzja Nr 14 z dnia 6.02.2018 Ministra Sportu i Turystyki w sprawie ogłoszenia „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”.

 

Decyzja określa zakres i warunki realizacji zadania, które powinien znać każdy kto chociażby w części uczestniczy w jego realizacji.

 

Prosimy o zapoznanie się z założeniami Programu wszystkich, którzy spełniają kryteria zawarte w Decyzji i pilny kontakt.

 

W zakładce Zintegrowany Program szkolenia młodzieży zamieszczona jest Decyzja Nr 14, która zawiera także wykaz sportów i kategorii wiekowych dofinansowanych w ramach tego P. Niebawem takZe zostaną zamieszczone druki niezbędne do przygotowania szkolenia w sporcie.

 

 

 
  SPORTOWA GWIAZDKA 2018 Email
16.01.2018.

Szanowni Państwo,

 

XIII Bal charytatywny " SPORTOWA GWIAZDKA" 3.02.2018 r., Lublin
Spotkanie środowiska sportowego, dobra zabawa w szczytnym celu!

 

ZAPRASZAMY

 

Serdecznie zapraszamy sportowców, trenerów, działaczy oraz wszystkich sympatyków sportu i dobrej zabawy na odbywający się już po raz trzynasty bal charytatywny "Sportowa Gwiazdka’’. W trakcie imprezy obędzie się aukcja pamiątek sportowych, by wesprzeć małego sportowca, aktualnie pacjenta Kliniki Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka – Dawida Wiśniewskiego, który dzielnie walczy z nowotworem złośliwym mózgu.

 

W programie: Wieczór taneczny – muzyka na żywo, występy artystyczne, pokazy sportowe; aukcja pamiątek sportowych ,,Sportowcy Dzieciom’’. Dania serwuje kuchnia hotelu Victoria.

 

Prosimy o przekazywanie gadżetów i pamiątek  związanych ze sportem i innych, które będą licytowane podczas balu.

 

Dodatkowe informacje: 

Andrzej Maciejewski tel.: 507 197 540;

 

Z pozdrowieniami,
Barbara Marciniak

 
  Wyniki SSM za 2017 rok Email
04.01.2018.

Na stronie Zespołu Sportu Młodziezowego Instytutu Sportu w Warszawie ukazały sie jedne z ostatnich wyników współzawodnictwa sportowego w kategoriach młodzieżowych za 2017 rok.

 

Zainteresowanych prosze o odwiedzenie strony internetowej ZSM IS pod adresem

 http://www.sport-mlodziezowy.pl/index.php/aktualne-wyniki , pobranie wyników zbiorczych i sprawdzenie poprawności wpisanych danych (nazwa klubu, ilości punktów) i ewentualnie zgłoszenie nieprawidłowości. 

 

Kluby, które uzyskaja min. 30 pkt. w 2017 roku mogą liczyć na dofinansowanie szkolenia ze środków Województwa Lubelskiego.

 

 
  Nowy Rok 2018 Email
03.01.2018.

WSZYSTKIM SPORTOWCOM, TRENEROM I DZIAŁACZOM, WIELU SUKCESÓW, SATYSFAKCJI I SPEŁNIENIA MARZEŃ W NOWYM 2018 ROKU

życzy

Zarząd Lubelskiej Unii Sportu

 
  Zmiana nazwy ulicy, siedziby LUS Email
31.08.2017.
 
UWAGA! Nastąpiła zmiana nazwy ulicy i nr posesji - siedziby LUS - z Lucyny Herc 58 na

 

 ANNY WALENTYNOWICZ 34.

 

Pozostałe dane bez zmian.

 
  Reaktywacja WZMS przy LUS Email
13.04.2017.

 Powołanie Wojewódzkiego Zespołu Metodyczno-Szkoleniowego
przy Lubelskiej Unii Sportu

 

Decyzją Zarzadu Lubelskiej Unii Sportu z dnia 2 lutego 2017 roku powołano Wojewódzki Zespół Metodyczno-Szkoleniowy. Jest to reaktywacja zespołu działającego przez wiele minionych lat w strukturach lubelskich Wojewódzkich Interdyscyplinarnych Stowarzyszeń Sportowych.

W skład zespołu weszli: Maciej Powała-Niedźwiecki – przewodniczący, Monika Marzec,
Jan Godlewski, Jerzy Lipski.

 

Na pierwszym zebraniu WZMS zatwierdził główne zasady swojej działalności. 

 
  PIT-11 za 2016 w LUS Email
17.02.2017.

 

Można odbierać w siedzibie Lubelskiej Unii Sportu PIT-11 za 2016 rok.

Przed pojawieniem sie w LUS prosimy o kontakt tel. 81 444-69-90 lub 509 39 42 11.

 

Aby odebrać PIT-11 innej osoby, prosimy o posiadanie upoważnienia od danej osoby. Druk upoważnienia w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia.

 

 
  Szkolenie KW w 2017 roku Email
30.12.2016.

Szanowni Państwo

 

Lubelska Unia Sportu w Lublinie serdecznie dziękuje Wszystkim zarządzającym i działaczom Związku oraz Klubów Sportowch za pomoc w realizacji zintegrowanego „Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej województwa Lubelskiego w roku 2016”, która pozwoliła ponownie zająć X miejsce w systemie sportu młodzieżowego w Polsce.

 

Na chwilę obecną nie ma żadnych wytycznych odnośnie zakresu szkolenia KW w kategoriach młodzieżowych, nie ukazała się w tej sprawie Decyzja, ani też nie znamy wysokości środków przewidywanych na realizację zadania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. (Nie)oficjalnie wiadomo, że w województwach będzie szkolony młodzika i także junior młodszy w sportach olimpijskich (sporty indywidualne), tych polskich związków, które nie zdecydowały się na szkolenie w ramach PZS. Jako oferent złożyliśmy ofertę na szkolenie ze środków województwa lubelskiego juniora młodszego (do OOM) w grach zespołowych.

 

Liczymy, że dzięki naszym planistycznym i organizacyjnym działaniom będzie możliwe uruchomienie szkolenia KWM (może także i KWJmł.) już w ferie.

 

Na dzień dzisiejszy prosimy o przyjęcie limitu osób i stawki osobodnia dla KWM na poziomie roku 2016.

 

Szczegółowe zasady podziału limitów oraz organizacji szkolenia zostaną podane po otrzymaniu oficjalnych dokumentów z MSiT oraz po zapoznaniu się z opinią Kierownictwa DEKiS UMWL.

 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac na rok 2017 zwracamy się o pilne przedstawienie Waszych propozycji i przesłanie do dnia 5.01.2017 r. w zakresie: obsady funkcji trenera koordynatora kadry wojewódzkiej młodzików (KWM) i juniora młodszego (KWJmł) na 2017 r. (zał. w zakł. Zintegrowany Program szkolenia młodzieży).

Prosimy o przesłanie proponowanym trenerom koordynatorom załączników celem przygotowania dokumentów na szkolenie w ramach KW i po ich przygotowaniu przesłanie elektronicznie do LUS na adres z.zbronski@lus.org.pl  celem weryfikacji.

 

Serdecznie prosimy o dotrzymanie terminu, co pozwoli na sprawne uzyskanie środków finansowych na zadanie.

 

Będziemy sukcesywnie poprzez stronę www.lus.org.pl oraz na związkowy e-mail informować o wszelkich sprawach niezbędnych do uruchomienia „Zintegrowanego programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej województwa lubelskiego w kategorii młodzika i juniora młodszego na 2017 r.”.

 

Zawodnikom, trenerom, kierownictwu związków sportowych i klubów samych sukcesów na arenach sportowych, wysokich lokat we współzawodnictwie młodzieżowym w Nowym Roku 2017 życzą pracownicy LUS.

.

       Z poważaniem

                                                                                Prezes Lubelskiej Unii Sportu

                                                                                        / - / Bogusław Trojan

 
  Europejski Tydzień Sportu 2016 - #BeActive Email
12.09.2016.

 

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień ten ma zapoczątkować nowe działania oraz opierać się na już istniejących, udanych przedsięwzięciach o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym. Ta ogólnoeuropejska kampania realizowana pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny) ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.

DLACZEGO?

Sport i aktywność fizyczna mają znaczny wpływ na dobre samopoczucie obywateli. Niestety poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy nie tylko nie rośnie, lecz nawet spada. Odpowiedzią na ten problem jest Europejski Tydzień Sportu. Brak aktywności fizycznej nie tylko negatywnie wpływa na społeczeństwo i zdrowie ludzkie, jest również kosztowny dla gospodarki. Ponadto sport może się przyczynić do wzmocnienia tolerancji i postaw obywatelskich w całej Europie. Promowanie roli sportu jako narzędzia włączenia społecznego pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo.

W JAKIM CELU?

Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej oraz pogłębianie wiedzy na temat ich licznych korzyści. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Ma umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchów sportowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i przedstawicieli sektora prywatnego. Dzięki ukierunkowaniu na oddolne inicjatywy ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności fizycznej i stworzyć możliwość częstszego uprawiania sportu na co dzień.

KIEDY?

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach od 10 do 17 września 2016 r.

JAK?

Realizacja licznych inicjatyw i działań będzie przebiegać na różnych szczeblach (unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym) z udziałem różnych podmiotów. Tegoroczna ceremonia otwarcia obchodów Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się 10 września br. w Koszycach. Nadrzędny temat kampanii, czyli „#BeActive”, powinien zapewnić ramy odniesienia dla wszystkich wydarzeń i działań realizowanych w ciągu całego roku.

KTO?

Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą prowadzoną przez Komisję Europejską. Realizacja konkretnych działań w całej Europie jest w dużym stopniu zdecentralizowana i odbywa się w ścisłej współpracy z koordynatorami krajowymi i wieloma różnymi partnerami zaangażowanymi w inicjatywę. Poszczególne działania promocyjne będzie również wspierać zespół ambasadorów.

ZAANGAŻUJ SIĘ!

Europejski Tydzień Sportu powstał z myślą o TOBIE!

Nie strać okazji i weź udział w tegorocznej edycji Europejskiego Tygodnia Sportu! Czekają na Ciebie różne niespodzianki i wydarzenia organizowane w całej Polsce.

Myślisz o zorganizowaniu wydarzenia sportowego? Zrób to w terminie od 10 do 17 września i zgłoś się do MSiT, a Twoja impreza będzie częścią ogólnoeuropejskiego projektu! Zarejestrowane wydarzenia wezmą również udział w konkursie.

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 20 z 102