tło kostektło kostektło kostek

Obiekty sportowe na otwartym powietrzu już dostępne. Wraca współzawodnictwo dzieci i młodzieży

W rozporządzeniu z 15 kwietnia br., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Rada Ministrów zadecydowała o zniesieniu części obostrzeń w zakresie prowadzenia działalności sportowej.

W obszarze sportu zaktulizowane został w §9 oraz §25:

c) w ust.16:

– we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy „lub działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z)”,

– w pkt 1 po wyrazie „głuchych” dodaje się przecinek i wyrazy „lub dzieci imłodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy”,

d) po ust.16 dodaje się ust.16a w brzmieniu:

„16a. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy zdnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo

2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art.2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art.107 i108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust.16pkt1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.”, 

e) w ust.18 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadkach, o których mowa w ust.16 i 16a:”;

3)w §25 w ust.3 w pkt 11 po wyrazach „§9 ust.16” dodaje się przecinek i wyrazy „lub korzystania z obiektów sportowych, o którym mowa w §9ust. 16a”

Tym samym:

1. korzystania z obiektów sportowych na otwartym powietrzu pod warunkiem uwzględnienia limitu 25 osób;

2. organizowania współzawodnictwa sportowego oraz zajęć sportowych i wydarzeń sportowych dla dzieci i młodzieży uczestniczących we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy – zarówno w obiektach zamkniętych, jak i na otwartym powietrzu oraz bez limitu osób.

Nadal obowiązują ograniczenia dotyczące korzystania z basenów, siłowni, klubów i centrów fitness wyłącznie przez członków kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich oraz zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych poza systemem polskich związków olimpijskich.

Pełna treść rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000065401.pdf

Informacje oraz foto: Ministerstwo kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Informacja o polityce przetwarzania danych osobowych

W celu dostarczania naszych usług wykorzystujemy pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies, opcjach wypisu oraz Twoich preferencjach kliknij tutaj. Korzystanie z naszego serwisu internetowego traktowane jest jako zgoda na politykę przetwarzania danych osobowych.